Algemene voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en 81reclame gesloten overeenkomsten. Onder opdrachtgever wordt verstaan: bedrijf, te weten natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of rechtspersoon.
Toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.2 Offerte
Offertes zijn 1 maand geldig na offertedatum tenzij anders vermeld in de desbetreffende offerte. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat 81reclame een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nader mondelinge afspraken en bedingen binden 81reclame eerst nadat deze schriftelijk door 81reclame zijn bevestigd.
1.4 Meerdere opdrachtgevers

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan 81reclame wenst te verstrekken, dient hij 81reclame, ondervermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst
2.1 Uitvoeren opdracht
81reclame zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.
Voor zover noodzakelijk zal 81reclame de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2 Verstrekken van gegevens e.d.

De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door 81reclame mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
2.3 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien 81reclame, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van 81reclame zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
2.4 Termijn van levering

Een door 81reclame opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. 81reclame is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
2.5 Termijn van levering
De opdrachtgever zal 81reclame kosteloos ten minste 2 exemplaren van de publicatie, of van het betreffende gedeelte daarvan, laten ontvangen, binnen 3 weken na openbaarmaking of publicatie van het door 81reclame geleverde werk.
De leveringstermijn is nimmer een fatale termijn.
2.6 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijkeof kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van 81reclame.
2.7 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de opdrachtgever van enig klachtwaardig handelen redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen maar in elk geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan 81reclame te worden meegedeeld.
Aan het in behandeling nemen van een klacht kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. 81reclame is, nadat een klacht gegrond is bevonden, steeds gerechtigd de betreffende dienst te vervangen naar inzocht van 81reclame.

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom en het auteursrechttoe aan 81reclame. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend 81reclame daartoe bevoegd.
3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekeningof modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geld voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
3.3 Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is 81reclame te alle tijde gerechtigd om zijn / haar naam op of bij het werk en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van 81reclame openbaar te maken of te verveelvoudigen.
3.4 Eigendom bij 81reclame

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door 81reclame tot stand gebrachte ontwerpen, webpagina’s, code en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten eigendom van 81reclame.
De opdrachtgever kan, tenzij anders overeengekomen, in geen geval jegens 81reclame aanspraakmaken op afgifte of levering van de door 81reclame ontworpen / gebruikte digitale bronbestanden. Dit geldt ook voor eventuele derden.

Artikel 4. Gebruik en licentie
4.1 Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met 81reclame, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de website of het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van de website of het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan 81reclame bekend te zijn gemaakt.
4.2 Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van 81reclame niet gerechtigd de website of het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
4.3 Wijzigingen

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van 81reclame, veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen of in de code van de webpagina’s aan te brengen of te laten aanbrengen.
4.4 Eigen promotie
81reclame heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5. Honorarium
5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die 81reclame voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. 81reclame is gerechtigd haar tarieven jaarlijks naar redelijkheid aan te passen en volgt minimaal de van toepassing zijnde prijsindexering. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
5.2 Overmacht
81reclame is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.3 Honorarium voor meerwerk

Indien 81reclame door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke, door 81reclame gehanteerde honorariumtarieven.
5.4 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft 81reclame na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.
5.4 Derden

81reclame is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van een ingeschakelde derde of voor tekortkomingen van derden ontvangen informatie. Opdrachtgever vrijwaart 81reclame uitdrukkelijk van aansprakelijkheid van derden.

Artikel 6. Betaling
6.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaatst te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op KNAB rekening NL71 KNAB 0764 7392 55. Indien na het verstrijken van deze termijn door 81reclame nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door 81reclame gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,-.
6.2 Periodieke betalingen
81reclame heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
6.3 Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan 81reclame verschuldigde betalingen, tenzij anders overeengekomen, zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan 81reclame heeft verstrekt.
6.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikt belang is.

Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst
7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Bij opzegging van de opdracht is -ongeacht de reden van annuleringde opdrachtgever volledige honorering verschuldigd, tenzij er aantoonbaar bewijs van verzuim is van 81reclame bij de uitvoering van de overeenkomst. Bedragen die 81reclame vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen 81reclame ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
7.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer
Indien de overeenkomst door 81reclame wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient laatstgenoemde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan 81reclame redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen.
7.3 Faillissement
Zowel 81reclame als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.
7.4 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan het geleverde werk te gebruiken alswel te reproduceren en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte gebruiksrechten komen te vervallen vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt; alsmede wanneer de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid.
7.5 Duur overeenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van 81reclame bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste één maand.

Artikel 8. Garanties en vrijwaringen
8.1 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart 81reclame of door 81reclame bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
8.2 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart 81reclame voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen ofgegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Aansprakelijkheid
81reclame kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
• Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
• Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.
• Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
• Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
• Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

• Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
• Taalkundige, tekstuele / of grammaticale fouten.

• De aanschaf of levering en/of de installatie van software voor het maken / aanpassen van de geleverde html teksten en/of voor het uploaden van de website naar een webserver.
• Het ontbreken van voldoende ruimte op de webserver van de opdrachtgever om de door 81reclame geleverde website te kunnen plaatsen / redelijk te kunnen onderhouden.
9.2 Beperking aansprakelijkheid
Uitgezonderd door 81reclame opzettelijk veroorzaakte schade, is de aansprakelijkheid van 81reclame, uit welke hoofde dan ook, direct of indirect, voortvloeiend uit een aan 81reclame gegeven opdracht te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van 81reclame in dat geval zal worden uitgekeerd.
De opdrachtgever vrijwaart 81reclame voorts volledig tegen alle aanspraken tot schadevergoeding van derden, uit welke hoofde dan ook, en de opdrachtgever is jegens 81reclame aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.
Indien 81reclame aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 81reclame beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
9.4 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan 81reclame niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
9.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch 81reclame jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10. Overige bepalingen
10.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met 81reclame gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
10.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
10.3 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen 81reclame en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn te alle tijde te vinden op de website www.81reclame.nl. Eveneens worden de algemene voorwaarden op verzoek van de opdrachtgever kosteloos toegezonden. Bij geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst(en) tussen 81reclame en opdrachtgever, dan wel de geschillen die voortvloeien uit hoofde van de algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de Rechtbank Utrecht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.